«

»

Απρ 06 2016

•ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση αναβατορίου LIFT στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά Σερρών

•ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
•ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000.000 δρχ